Pocket Rockets - Mixed

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
563 96.7 096 187 101 192 093 184

Pin Masters - Mixed

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,211 156.8 197 242 135 180 183 228 165 210 110 155 151 196
1,117 138.2 133 181 151 199 144 192 112 160 170 218 119 167

High Rollers - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,039 173.2 171 192 203 167 148 158
977 162.8 176 166 157 147 172 159
912 152.0 175 146 157 148 154 132

High Rollers - Female

Bowler Total T.Avg Games
999 166.5 151 159 182 160 155 192